Bieksper
Anasayfa > Prosedürler
Satış Koşulları

SİTE aracılığı ile BİEKSPER tarafından ilan ve teklif edilen HİZMETLER'i satın almak için SİTE'ye üye olmak gerekmemektedir.

BİEKSPER’in KULLANICI'larına verdiği hizmet, SİTE aracılığı ile BAYİ VE İŞ ORTAĞI tarafından sağlanan/sunulan/ifa edilecek olan HİZMETLER'in KULLANICI'lar tarafından satın alınması ve SİTE'de ilan edilen koşul ve şartlarla kullanılması ile sınırlıdır.

KULLANICI, SİTE aracılığı ile BİEKSPER tarafından ilan ve teklif edilen HİZMET'i yine SİTE'de ilan edilen satış koşul ve şartları ile sınırlı olarak BİEKSPER satın aldığını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI'nın satın almış olduğu HİZMET'in ilan edilen koşul ve şartlarında değişiklik talepleri kabul edilemez.

KULLANICI, SİTE aracılığı ile BİEKSPER 'den satın aldığı HİZMET'i, aksi kararlaştırılmadıkça, tek seferde kullanacaktır. KULLANICI'nın ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, HİZMET'in ifa edilmesi sırasında veya en geç 7 (yedi) gün içinde BİEKSPER tarafından düzenlenerek KULLANICI'ya talebi halinde ulaştırılacaktır.

KULLANICI, BAYİ VE İŞ ORTAĞI 'nın münferit ve tek sorumlu olarak, HİZMETLER'e ilişkin, başta 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve kapsamına giren HİZMETLER için Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri de dahil olmak üzere, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüm Yönetmeliklere, Tebliğlere ve sair ilgili mevzuata, ayrıca HİZMETLER'in kapsamına girdiği her türlü kanun ve ilgili mevzuata uymakla yükümlü olduğunu, bu mevzuatın satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği her türlü borcun ifası ve her türlü KULLANICI talebinden dolayı tek sorumlu olduğunu, BAYİ VE İŞ ORTAĞI'nın ilgili yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde BİEKSPER 'in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, BİEKSPER’in, İŞLETME'nin HİZMETLER'i mevzuata uygun ve/veya taahhüt ettiği biçimde sağlayacağı yönünde hiçbir garantisi ve taahhüdü bulunmadığını ve BİEKSPER 'den bu nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacağını, ilgili taleplerini yalnızca BAYİ VE İŞ ORTAĞI'na yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak BİEKSPER, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, HİZMETLER dolayısıyla kendisine iletilen bu kapsamdaki KULLANICI başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve BAYİ VE İŞ ORTAĞI'na rücu edebilir. Bununla birlikte, BİEKSPER işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.

KULLANICI, özel kanunlarda düzenlenen hak ve taleplerinin tek sorumlusunun BAYİ VE İŞ ORTAĞI olduğunu, BİEKSPER in HİZMET'in satıcısı, sağlayıcısı, acentesi, bayii, seyahat acentası ve benzeri özel kanunlarda düzenlenen yasal sorumlusu olmadığından, yalnızca aracılık vasfını haiz olması dolayısıyla, bunlara ait hiçbir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi ile sorumlu olmadığını, zorunlu sigorta da dahil olmak üzere KULLANICI'nın yasal hak ve taleplerinin muhatabı ve yükümlüsü olmadığını ve ilgili talepleri yalnızca BİEKSPER 'e yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak BİEKSPER, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, HİZMETLER dolayısıyla kendisine iletilen bu kapsamdaki KULLANICI başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve ÜYE İŞYERİ’ne rücu edebilir. Bununla birlikte, BİEKSPER işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla işbu mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.

KULLANICI, BİEKSPER’in HİZMET'i sunan kişi olmayıp, yalnızca İŞLETME ile KULLANICI arasında aracılık yapmakta olduğunu kabul etmektedir. BİEKSPER, İŞLETME tarafından KULLANICI'ya sunulan ve/veya sağlanan HİZMET'in kusurlu ya da ayıplı olması ve/veya belirlenen süre içerisinde sunul(a)maması/sağlan(a)maması dolayısıyla sorumlu değildir. KULLANICI, bu türlü talepleri yalnızca BAYİ VE İŞ ORTAĞI'na karşı ileri süreceğini, BİEKSPER’in bu yönde bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını, BİEKSPER’e karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak BİEKSPER, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, HİZMETLER dolayısıyla kendisine iletilen ayıplı ürün veya hizmetler kapsamında KULLANICI başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve BAYİ VE İŞ ORTAĞI'na rücu edebilir. Bununla birlikte, BİEKSPER işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.

İade Talepleri: 6502 (eski 4077 ) sayılı kanun uyarınca tüketici niteliğini haiz KULLANICI yasada tanımlanan cayma hakkından faydalanabilir ve mesafeli hizmet sözleşmesinin kurulmasını takip eden 2 gün (48 saat) içerisinde iade edebilir. Ancak KULLANICI’nın onayı sonrasında ifa edilen hizmet söz konusu olduğundan, hizmetin ifası sonrasında böyle bir iade hakkından söz edilemeyecektir.

İade talebi, e-posta veya yazılı olarak BİEKSPER 'e yahut doğrudan BAYİ VE İŞ ORTAĞI’na iletilebilir. BİEKSPER çağrı merkezine iletilen iade taleplerinin, ilgili yasa gereği geçerli sayılması ve işleme alınması mümkün değildir.

BİEKSPER’e iletilen geçerli iade talepleri, iade talebinin BİEKSPER’e ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde, BİEKSPER tarafından hizmet bedeli , ilgili kredi kartına iade edilecektir.

Usulüne uygun olarak yapılmayan (yasal başvuru süresinden sonra veya belirtilen şekiller dışında yapılan) iade taleplerinde, BİEKSPER 'in takdirinde olmak üzere, talepler değerlendirilecek ve olumlu görüş verilmesi halinde hizmet bedeli ilgili kredi kartına iade edilebilecektir. Ancak BİEKSPER bununla yükümlü tutulamaz. Her halukarda süresi aşılmış veya ifası gerçekleşmiş olan hizmetlere ait iade talepleri işleme alınmamaktadır.

SİTE aracılığı ile BİEKSPER tarafından satılan VE BAYİ VE İŞ ORTAĞI tarafından ifa edilen HİZMET'in, kullanılmasının BAYİ VE İŞ ORTAĞI'ndan randevu alınması ya da rezervasyon yaptırılması yoluyla kullanılmasında, randevu ve rezervasyon saat ve günleri, KULLANICI ile ÜYE İŞYERİ arasında belirlenecektir. Rezervasyon iptal ve değişiklikleri için KULLANICI'ya tanınmış olan süreler ÜYE İŞYERİ tarafından belirtilecektir. Bu sürelerin aşılması durumunda yaptırılan rezervasyon ve randevular KULLANICI tarafından hizmete dönüştürülmüş sayılacaktır. Bu durumda BİEKSPER 'in KULLANICI'ya herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

ÜÜYE İŞYERİ ekspertiz inceleme ve rapor hazırlama işi ile ilgili randevu ya da rezevasyonu, muhtelif sebeplerle iptal edebilir veya erteleyebilir. Bu gibi hallerde, eğer ilgili HİZMET'e ilişkin bedel BİEKSPER tarafından BAYİ VE İŞ ORTAĞI’na ödenmişse KULLANICI'dan tahsil edilen bedelin KULLANICI'ya iadesi BAYİ VE İŞ ORTAĞI tarafından yapılacaktır. Eğer BAYİ VE İŞ ORTAĞI’na aktarılan bedel ile BİEKSPER’in tahsil ettiği bedel arasında bir fark varsa, BİEKSPER 'in yükümlülüğü bu fark bedeli ile sınırlıdır. BİEKSPER 'in ÜYE İŞYERİ’ne aktardığı tutara ilişkin herhangi bir geri ödeme sorumluluğu bulunmamaktadır.

Cayma hakkı, KULLANICI'nın REZERVASYON yada RANDEVU koduna ilişkin hizmetin ifasına başlanmış ya da tamamlanmış olduğu durumlarda kullanılamaz.

Ekspertiz hizmetini sunan ÜYE İŞ YERLERİ'nin SİTE aracılığı ile KULLANICI'ya ifa ettikleri-yaptıkları HİZMETLER'in çeşitli koşullara bağlı olarak BAYİ VE İŞ ORTAĞI tarafından ifa edilemediği durumlarda, BAYİ VE İŞ ORTAĞI'nın ilgili HİZMET'i ifa edilebileceği tarihin ya da tarihlerin tayin edilmesi KULLANICI ile BİEKSPER arasında yürütülecek iletişime dayalıdır. KULLANICI, bu gibi hizmetlerin BAYİ VE İŞ ORTAĞI tarafından ifasının mümkün olmadığı durumlarda yüklenmiş olabileceği ek harcamalara ilişkin BİEKSPER 'in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme KULLANICI tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.